Kết quả kiểm định nhang trầm sạch Trầm Tín

Kết quả kiểm định nhang trầm của Trầm Tín số MM12005.201640261 do Trung tâm CASE (Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh) thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh công bố.

Kết quả kiểm định xét theo QCVN 19:2009/BTNMT thì đạt từ ~20-50 lần so với mức tiêu chuẩn.

Sản phẩm thành phần tự nhiên, thân thiện và an toàn với sức khỏe người sử dụng.

Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p1 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p1 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p2 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p2 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p3 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p3 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p4 (bản tiếng Việt)
Kết quả phân tích nhang Trầm Tín p4 (bản tiếng Việt)