Đến với trầm hương, kỳ nam bắt đầu bằng chữ DUYÊN, tiếp đó có thể việc “chơi trầm” sẽ trở thành cái thú – đam mê, hoặc bạn sẽ bước theo làm NGHỀ và cuối cùng chọn NGHIỆP với trầm kỳ.